جستجو
تصویر برای دسته  گندم شکسته

گندم شکسته

ممکن است گندم شکسته در نگاه ما انسانها کم اهمیت باشد، ولی در نگاه پرورش دهندگان طیور برعکس است، بافه برای جیره غذایی طیور شما انتخاب های متعدد با قیمت های رقابتی را فراهم کرده است، انتخاب نهایی با شماست