جستجو

بازرگانی خزر تجارت

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست
تصویر  ذرت

ذرت

تاریخ بارگیری: 1398/05/25 تا ساعت 17:30 محل بارگیری: بندر امام خمینی خطای بارگیری: 1500 کیلوگرم
1,450 تومان
تصویر  ذرت

ذرت

تاریخ بارگیری: 1398/05/27 تا ساعت 16:00 محل بارگیری: بندر امام خمینی خطای بارگیری: 150 کیلوگرم
1,450 تومان